Sinhala Wal Kata,wela Kata, Adara Kata Part 2

අපෙ එවුන්ට වලක් බලනඩ තියනවනම් ඉට වඩ ඩෙයක් නහනෙ. කොහොමත් නිකන් ඉන්න වෙලවට් වෙලක් අඩින්න නතිව ඉන්ඩ බහනෙ, අපි ගොඩක් පුරුඩු වෙල ඉන්නෙ cඩ් ගෙනල්ල බලන්ඩ , එත් ඩන් එහෙම නෙවේ ඉන්ටෙර්නෙට් එකෙ තියෙනව මරු බඩු.කොහොමත් ඩවස් 3කට පරක් වෙලක් අඩිනව කියන්නෙ පට්ට සපක් නෙ තියෙන්නෙ. මෙවලට උබල cඔම්මෙන්ට් අහෙම ඩපල්ල,හිනවෙවි ඉන්නෙ නතුව. අපෙ එවුන්ට හරියන්නෙ අපෙම එවනෙ , එව තියන එව ඩන් රජය ටහනම් කරල.මොන වෙසිගෙ පුටා එව කරන්වඩ ඩන්නෙ නහ. ඉන්ඩිඅන්ග්ලිම කියල ගූග්ලෙ ලියහල්ල්කො එටකොට එන්ව මරු බන්ඩයක් එකෙ තියන්ව සින්හල අන්ඩ් ඉන්ඩියන්වෙ එවත් තියව එව මරු. ඉන්ටෙර්නෙට් ඩොව්න්ලොඅඩ් මනෙගෑර් තියන්වනම් ඩොව්න්ලොඅඩ් කරලම වෙලක් අඩින්න පුලුවන්... එහෙනම් කොල්ලො මෙන්න කිව්ව මෙන්න මම ගියාආආආ මචන්


Baduma Tama
Sinahla Wal kata , Kamasutra.. Gana Danaganda Okkoma Kamathine.lesi naha. Sinhala Wela kata, story Godak ewa poi, ewa hadapu ewa...

4 comments:

Anonymous said...

[url=http://longchampsacsa.blogcu.com/]sac longchamp[/url] Poke holes at the top of the plastic water bottle, just big enough for the wasps to enter. Next, pour in the juice and add the sugar and the meat inside. Swirl the bottle to mix the contents. Biodegradable plastic bags also cannot be recycled with regular plastic bags, which creates another disadvantage to their use. Since they can''t be recycled easily, most are thrown away, where Choose Cheap Women Mulberry Lizzie Leather Tote Bag Light Coffee,Shop for high grade Mulberry Bags Outlet. they are taken to landfills. Guess what they do in landfills? Biodegrade? Nope! They go there and sit for a long, long time! Even though they are made to be biodegradable, they don''t biodegrade in landfills due to the way that landfills are managed today.
[url=http://space.canoe.ca/longchampbagsd/blog/]longchamp soldes[/url] It wastes more time! Some people just carry a large bag. They can put a lot of things into it, but it brings much more trouble. When you get in the car, you have no place to put the large bag and it is not beautiful. My local health department offered smoking cessation sessions using the patch and the Cooper-Clayton method to quit (Dr. Richard Clayton was an old professor and colleague of mine so I knew the method but never followed it before). In 12 weeks I was done with New Mulberry Women's Medium Alexa Leather Satchel Black Bag, it's your best choice to buy cheap Mulberry Bags at our Mulberry Outlet UK online store! the smokes.
[url=http://longchampmoinse.blogs.fr/]sac longchamp moins cher[/url] With wholesale designer handbags, you must be capable of see their serial numbers prior to you order them. On line wholesalers would usually post pictures of their goods and incorporate the serial numbers on the item particulars to guarantee that what they are selling are genuine. You need to also anticipate Fabulous Mulberry Women's Standard Bayswater Leather Shoulder Black Bag online supply Save 50% and free shipping anywhere that your obtain would have a money-back guarantee incase what they claim is totally not what the bags are once they get delivered to you... For all hardcore handbag lovers, inspired handbags come almost as a savior. This is because of the fact that the dazzling, original Jimmy Choo or Louis Vuitton handbag costs a fortune and hence, unaffordable for many. Well, thanks to the inspired versions of original, branded handbags, everyone today can keep up with the latest trends, without burning a hole in their pockets..

Anonymous said...

[url=http://www.christianlouboutintosale.co.uk]christian louboutin uk[/url] Cow hooves can be found at many pet stores and are recommended. [url=http://www.vanesabrunosacparis.fr/]vanessa bruno cuir[/url] Uvvixfedq [url=http://www.oakleysunglassessforcheap.com/]oakley sunglass stores[/url]
bcfrmd 368346 [url=http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/]oakley sunglass sale[/url] 947721 [url=http://www.cheapsoakleysunglassess.com/]oakley sunglass[/url]

Anonymous said...

Choose your lift type:
As for freedom and mobility? Stay connected with the world even when in distances of 33 feet from the Bluetooth enabled phone. This definitely puts multitasking to another level. You can make critical business calls or important personal calls wherever you are and whatever you are doing.
Here抯 a tip: If you are planning to buy a new car and want to have a built-in lumbar support, then you should know that this feature often comes with foreign-made vehicles. That is because the economic hardships suffered by the North American automobile industry has caused manufacturers to cut down on certain expenses, and placing emphasis on car seat design options like lumbar support is one of the areas where they have decided to cut costs. So, if car lumbar support is a must for you, then you should be considering an import.
Parking Aids: To increase the safety of your driving and avoid damaging your vehicle, you may want to invest in a parking sensor (which are available for the front and/or rear of your vehicle) or a parking camera (which not only provides the functionality of a parking sensor, but also provides you with a visual display).
[url=http://www.icemachineschina.com]dvd car player[/url]The hues chosen on all of Bobbi's treatments are developed to be timeless and also to combine together with all of her many other solutions perfectly. This means you can make use of the tones now, and a few years from today. It truly offers increased value to Bobbi's merchandise as the colorings you will enjoy right now will always be applicable, in spite of trends.
Currently Bobbi Brown features all the makeup and skin-cleaning goods one needs to be able to appear their finest at all times. Recently Bobbi, probably resulting from her own young children, has evolved to feature infant-focused goods.
Car lumbar support refers to the act of protecting a person抯 back while he is seated in a car. The devices that offer such support and protection are designed to correct poor posture that often result in lower back pain. Instead of sitting in a slumped position, you can now use lumbar support devices to sit up straight, even in a car. This will not only give you good posture, but also a host of other health benefits.
Blackberry's HS-655 Bluetooth headset extends compatibility to all Bluetooth enabled phones even if it is not a Blackberry device. Designed by Plantronics, known as one of the leading wireless communication in offices, it promises clear communication secured by 128-bit encryption. This intelligent device boasts of its Digital Signal Processing technology that significantly filters background noise and maximizes sound quality. So even in noisy environments ?like in the bar after office hours, in the subway or during a soccer match, you can be confident that your voice gets through clear and crisp.
Loud car stereo quite fascination among the young generation and can play music above 140 decibels. Nevertheless, this type of car radio can lead to hearing impairment. In fact, the loud music in your car you can make one aware of the environment, which can lead to serious accidents.
The most obvious benefit that you can get from car lumbar support is, of course, a decrease in lower back pain occurrence. Apart from this, there are several other areas that you can expect to improve as you ride in a car. These areas include a decrease in your levels of fatigue, which leads to an increase in your concentration level and vision capabilities. You can also expect to have better head motion and breathing capabilities while driving as well as considerably less pelvic pain. The best lumbar support can even improve your reaction time and decrease the overall discomfort that you feel due to prolonged sitting in a cramped area.

Mahesh Samantha Kumara said...

www.newsinhalife.blogspot.com
ආදර කතා

මචන්

මචන්ලා උබලට ඕන දෙයක් කියපන් , මම පුලුවන්නම් අනිවා කරනවා.එක comment එකෙක් හරි mail එකක් හරි දල කියපන්.
උබලට ඇති නේ ඉන්ටෙර්නෙට් , සොෆ්ට්වරේ ,ඉන්ටෙර්නෙට් money ,After AL මොකෝ කරන්නේ කියලා ,
පහල තියන box එකේ ප්‍රශ්නේ ලියන්න මම reply එකක් අනිවා දානවා

HTML Comment Box is loading comments...

p

Template by:

Free Blog Templates