මචන්

මචන්ලා උබලට ඕන දෙයක් කියපන් , මම පුලුවන්නම් අනිවා කරනවා.එක comment එකෙක් හරි mail එකක් හරි දල කියපන්.
උබලට ඇති නේ ඉන්ටෙර්නෙට් , සොෆ්ට්වරේ ,ඉන්ටෙර්නෙට් money ,After AL මොකෝ කරන්නේ කියලා ,
පහල තියන box එකේ ප්‍රශ්නේ ලියන්න මම reply එකක් අනිවා දානවා

HTML Comment Box is loading comments...

p

Template by:

Free Blog Templates